program pro děti ve věku od 6 do 14 let

Turnusy 2023: 

3.7.-7.7.2023 turnus Lamátor

10.7.-14.7.2023 turnus Skippy – OBSAZENO

24.7.-28.7.2023 turnus Pony – OBSAZENO

31.7.-4.8. turnus Jednorožci – OBSAZENO

Popis tábora: 

Tábor probíhá pro děti školního věku od pondělí do pátku, v době do 7 do 16 hodin. Můžete se těšit na jízdy na koních a pony pod dohledem, lonžování, procházky. Společně se naučíme jak se o zvířata na ranči starat (krmení, čištění, vodění, sedlání a uzdění), zahrajeme si „pony games“, mrkneme na práci ve stájích. Na ranči si užijeme také velké dětské hřiště, kolektivní hry a klubovnu v případě nepříznivého počasí. 

S sebou:
 1. Oblečení dle aktuálního počasí – kraťasy, triko, tepláky, mikinu
 2. Obuv – uzavřenou, pevně sedící na noze ke zvířatům a na přezutí (sandály)
 3. Pokrývku hlavy
 4. Opalovací krém 
 5. Repelent
 6. Triko/tílko na pokreslení
 7. Deku na odpolední klid 
 8. Malou láhev na pití

Registrační formulář

Kontaktujte nás, na základě vyplněné registrace Vám odešleme potřebné dokumenty na Váš email. 


  Jak to u nás funguje

  Organizační řád příměstských táborů

  Příměstské tábory jsou připraveny pro ty, kteří nemohou odjet na trvalý pobyt do tábora. Účastníci se scházejí každé ráno a jejich činnost končí v odpoledních hodinách.

  Nabídka příměstských táborů

  • Nabídku příměstských táborů vydává společnost Dětský ranč Hlučín z.s.  (dále jen DRH).

  Vysvětlení pojmů:

  Příměstský tábor (dále jen tábor)

  • tábory probíhají v areálu Dětského ranče Hlučín
  • každý táborový den začíná v 7:00 a končí v 16:00 (může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak, dle programu)
  • cena táborů je stanovena na 5 dní

  Organizátor tábora a hlavní vedoucí (dále jen organizátor)

  • organizátorem tábora je společnost  Dětský ranč Hlučín z.s. 
  • na jednotlivých táborech zastupují organizátora jednotliví hlavní vedoucí, které organizátor jmenuje

  Zákonný zástupce

  • zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 858 předpisu č. 89/2012 Sb. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníkům tábora přístup.

  Osoba zastupující zákonného zástupce

  • chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátoru tábora na nějakou jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení zastupované osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.

  Zájemce o tábor (dále jen zájemce)

  • zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo tábora (podal přihlášku).
  • zájemcem o tábor se může stát dítě ve věku od 6 do 14 let (pokud hlavní vedoucí tábora neurčí jinak).

  Účastník tábora (dále jen účastník)

  • účastníkem se zájemce stává až po odeslání řádně vyplněné závazné přihlášky a řádném zaplacení ceny tábora
  • účastníkem tábora se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti.

  Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

  • hlavní vedoucí tábora předem určí zodpovědnou osobu (zodpovědné osoby), které mohou od zákonného zástupce přebrat účastníka tábora při zahájení tábora a zase jej předat zákonnému zástupci při ukončení tábora

  Zahájení tábora

  • tábor je pro účastníky zahájen na předem určeném místě, v předem stanoveném čase předáním účastníka zákonným zástupcem nebo zákonným zástupcem určenou osobou předem určené zodpovědné osobě

  Ukončení tábora

  • tábor je pro účastníka ukončen na předem určeném místě (v areálu Dětského ranče ), v předem stanoveném čase předáním účastníka předem určené zodpovědné osoby zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě.

  Přihláška na tábor

  • na tábor se lze přihlásit prostřednictvím emailu tabordetskyranc@gmail.com

  Platba tábora

  • tábor je nutno uhradit nejpozději do 30.5.2023,  jinak Vám nemůžeme garantovat účast na vybraném turnusu 

    Pojištění účastníků

  • rodiče berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu. Provozovatel tábora má uzavřené úrazové pojištění, tj. v ceně tábora je úrazové pojištění zahrnuto pro přihlášené  nezletilé děti. 

  Zrušení účasti na táboře ze strany účastníka, nebo zákonného zástupce

  • Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast dítěte na táboře. Zrušení účasti organizátorovi náleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na táboře ze strany zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem tábora, následovně: Stornovací poplatek ve výši 500,- Kč do 25 dnů před zahájením tábora, 1000,- Kč do 14 dnů před zahájením tábora. 7 dnů a méně je účtovaný storno poplatek ve výši 100% z ceny tábora. 
  • V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňující účast na akci nebo vážných osobních důvodu (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu u své sjednané pojišťovny, dle vzájemně sepsaných smluvních podmínek. Organizátor nezajišťuje pojištění storno poplatků, pojištění je sjednáváno jednotlivými účastníky nebo jejich zákonnými zástupci většinou do 3 dnů od zaplacení tábora.
  • Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka tábora bude zajištěn adekvátní náhradní. Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně na email tabordetskyranc@gmail.com.

  Zrušení tábora ze strany organizátora

  • Organizátor je povinen uskutečnit kurz podle podmínek výše uvedených podmínek. Realizace tábora je podmíněna naplněním minimálně 6 účastníky na turnus. Pokud počet dětí na daný turnus nedosáhne výše uvedeného počtu organizátora, organizátor turnus může zrušit. Účastníkům bude cena tábora vrácena ve výši 100% uhrazené částky. Zrušení kurzu z důvodu jakýchkoliv opatření nařízené vládou nebo jinou institucí státní institucí (jako je lockdown, omezení provozu ranče apod.) bude cena kurzu kompenzována formou voucheru nebo tzv. Dárkovým poukazem s 6 měsíční platností, ve výši 100% již uhrazené částky. Vratky úhrad probíhají ve všech případech do 30 dnů od vzniku nároku.

  Organizátor si vyhrazuje právo

  • na změnu programu, vyloučení dítěte z tábora v případě závažných kázeňských přestupků či porušování vnitřních pravidel, odmítnou viditelně nemocné dítě

  Upozornění

  • Nedoporučujeme dětem dávat s sebou drahé věci a vyšší kapesné, organizátor za ně neručí. Organizátor neručí za ztrátu a poškození mobilních telefonů a doporučujeme je vůbec nedávat dětem, pro případ spojení na tábor je možné využít mobilního telefonu hlavního vedoucího.

  Táborový řád

  • náplní příměstského tábora je nejen zajistit – pohlídat děti v pracovní době rodičů, ale také, a to především, zajistit dětem příjemné strávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou nabídkou 
  • účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené s realizací tábora: děti, vedoucí, instruktoři, dobrovolníci
  • ve všech prostorách a prostranství, kde probíhá tábor, je zákaz kouření a užívání návykových látek (alkohol, drogy)
  • rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může být změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí,…)
  • sraz účastníků je mezi 7:00 – 8:00, předání dětí zpět rodičům mezi 15:30 – 16:00
  • DRH  přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči 
  • na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty za to organizátor ani lektoři nenesou zodpovědnost. 
  • pro všechny účastníky je připraveno stravování – 2 x denně svačina a teplý oběd (polévka a hlavní jídlo) 
  • po celou dobu pobytu na táboře je všem účastníkům zajištěn dostatečný přísun tekutin
  • součástí programu je i polední klid 
  • táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do vlastní péče
  • v případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník (proškolený instruktor), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí o zranění ihned vyrozumí organizátora, zdravotníka a rodiče dítěte. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, který uvedl v přihlášce. V případě nedostupnosti předloží rodič předem podepsaný souhlas o případném ošetření jejich dítěte
  • rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…)

   

  Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni.